SARex igang med første tokt

I dag igangsettes den første av to omfattende redningsøvelser i havområdet rundt Svalbard, der målet er å utvikle metoder for hvordan forulykkede skal klare å overleve i minst fem døgn før de blir reddet. Det vil si i henhold til den såkalte polarkoden.

I øvelsene som har fått benevnelsen Sarex Svalbard og som ledes av Maritimt Forum Nord, deltar Kystvakten, Sysselmannen på Svalbard, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, petroleumsnæringen, Nofo, Rederiforbundet, oljeindustrien, utstyrsleverandører og Det norske Veritas, samt flere universiteter fra inn- og utland.

Terje Løyning og Morten N Jørgensen i Maritimt Forum Nord, har sammen med Annette Meidell fra UiT, jobbet med prosjektet siden november, etter at Utenriksdepartementet gikk inn med støtte i regi av Nordområdemidler. Sammen har de lang og bred erfaring innen maritim Søk og redning, Polare forskningstokt, beredskapsplanlegging og Forskning og Utvikling fra Universitetet i Tromsø.

Nå skal planene settes ut i praksis.

-Ja, nå er vi endelig i gang med det praktiske, sier Prosjektleder Morten Nyheim Jørgensen. 

-Dette er et unikt prosjekt hvor representanter fra akademia, myndigheter, materiell og utstyrsleverandører, tjenesteleverandører, industri og offentlige instanser deltar aktivt sammen i så vel planlegging som gjennomføring.

– Hensikten er jo blant annet å fremskaffe ny kunnskap som kan bidra til å videreutvikle eksisterende utstyr og utvikle nye og effektive løsninger på de utfordringer som kan oppstå som følge av de svært spesielle rammevilkår som eksisterer i polare strøk. Da er det avgjørende at vi kan gjøre dette i de rette omgivelser understreker Jørgensen. 

Han fremhever Kystvaktens rolle i prosjektet som helt avgjørende. 

-Uten bidrag fra Kystvakten, hadde ikke dette vært mulig å gjennomføre, avslutter Jørgensen, som også sender en takk til Sysselmannen for imøtekommenhet og støtte. 

-Vi er jo tross alt «gjester» her oppe.

Terje B Løyning er Toktsleder under prosjektets første tokt, som går av stabelen 20-27 mai utenfor Longyearbyen.

-Det er et stort apparat som nå settes i sving, og med uvurderlig hjelp fra en gjeng svært motiverte deltakere, skal alt nå være klart for avspark sier han. 

-Vi vil i løpet av sju hektiske dager blant annet undersøke om dagens rednings- og sikkerhetsutstyr, kommunikasjonssystemer og rutiner, ledelse og kunnskap, ernæring og tilgang på drikkevann bidrar til, eller reduserer menneskers evne til overlevelse i forhold til polarkodens krav.

Under øvelsene skal man ved siden av problemstillinger knyttet til overlevelse, jobbe med praktiske og operasjonelle utfordringer, søk og redning, og beredskap mot akutt forurensning. Ut fra det skal man kartlegge utfordringene og finne løsninger gjennom erfaringene man gjør.

SARex Svalbard er et toårig prosjekt som skal gjennomføre øvelsestokt ved Svalbard i 2019 og 2020. Gjennom å benytte fullskala tester samt øvelser vil prosjektet kunne bidra med helt nye kunnskapsområder som ved prosjektets slutt skal oppsummeres i vitenskapelige publikasjoner for framtidig bruk. I denne delen av prosessen deltar representanter fra akademiske miljø, myndighetene, materiell- og utstyrsleverandører, tjenesteleverandører, industri og offentlige instanser skal delta aktivt i prosjektet.

Prosjektet som har en total ramme på 34 millioner kroner, omfattes av både offentlig og privat finansiering.

Sarex Svalbard er for øvrig en direkte oppfølging av de to foregående prosjekter, SARiNor-prosjektene samt SARex 2016/2017 og 2018. Det første SariNor-programmet tok for seg søk og redning i forbindelse med større sjøulykker, mens SariNor 2 omhandlet berging av verdier og sikring av miljø.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *